آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خاشاک تعبیر

خاشاک

خاشاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاشاک مال و نعمت می‌باشد (برای مردم عادی).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاشاک فراوانی وجود دارد یا اینکه در بین خاشاک، اقامت کرده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و نعمت به دست می‌آوری. ابراهیم…
متن دوم