آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خار تعبیر

خار

خار تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خار، قرض و بدهی می‌باشد.اگر در خواب ببینی خاری در بدن تو فرو رفته یا اینکه کسی آن را فرو کرده است، تعبیرش این است که از کسی قرض می‌کنی و به اندازه درد و رنجی که از آن خار برده‌ای، از شخص طلبکار حرف‌های…
متن دوم