آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خارپشت تعبیر

خارپشت

خارپشت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خارپشت، دشمن زشت و بداخلاق می‌باشد.اگر در خواب ببینی خارپشت را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.اگر ببینی گوشت خارپشت را می‌خوری، یـعـنـی به اندازۀ آن از مال و اموال دشمن مصرف خواهی…
متن دوم