آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خارش تعبیر

خارش

خارش ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خارش بدن، جویا شدن و پرسیدن حال و روز و احوال فامیل می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدنت دچار خارش شده است، تعبیرش این است که جویا و طالب و خواهان خویشان و بستگان می‌شوی، ولی از…
متن دوم