آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حیوان درنده تعبیر

حیوان درنده

درگیری با درنده (همیشه به یاد داشته باش که قبل از مطالعۀ تعبیرهای تعبیرگران مختلف می بایست در ابتدا از روش تعبیر استفاده کنی).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر جانوران درنده غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، تعبیرش این است که دشمن…
متن دوم