آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حوض تعبیر

حوض

حوض ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب حوض، علم و دانش است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آب حوض می‌خوری، تعبیرش این است که از مرد ثروتمندی به تو مال و اموال می‌رسد و عاقبت کار تو خوب و نیک است و به اندازه بزرگی حوض به مال و اموال…
متن دوم