آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حنوط (کافور و…) تعبیر

حنوط (کافور و…)

حنوط (کافور و...) منظور از حنوط، کافور و عطرهایی مثل مشک، عنبر، عود و... که به مرده می‌زنند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی حنوط خوب و خوشبو باز کرده‌ای، تعبیرش تحسین و ستایش از طرف مردم می‌باشد، ولی خطرناک خواهد بود، بعضی از…
متن دوم