آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حلوا تعبیر

حلوا

تعبیرهای کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر دیدن حلوا، غم و اندوه می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر خواب حلوای خشک مال و اموال و همچنین غم و اندوه است (غم و اندوه آن نیز به خاطر زعفرانی است که در آن به کار رفته است). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر…
متن دوم