آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حلاجی

حلاجی

حلاجی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر حلاج، مرد توانایی است که مشکلات مردم را حل می‌کند.اگر در خواب ببینی حلاجی می‌کنی، تعبیرش این است که بین تو و چنین مردی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حلاجی کردن عبارتند از:…
متن دوم