آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حقنه کردن

حقنه کردن

حقنه کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب حقنه کردن، خشم و عصبانیت و دگرگونی حال انسان می‌باشد، طوریکه از حرف زدن دربارۀ چیزی که او را خشمگین کرده "از خود بیخود" می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش بهتر شدن وضع زندگانی و…
متن دوم