آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حصیر تعبیر

حصیر

حصیر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حصیر داری یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه کوچکی و بزرگی حصیر خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر در خواب ببینی حصیر می‌بافی، تعبیرش این است که عاشق زنی خواهی شد، بطوریکه اگر…
متن دوم