آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حصار و حفاظ تعبیر

حصار و حفاظ

حصار و حفاظ تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد شهر حصارداری شده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و عاقبت به خیر خواهی شد. اگر ببینی وارد شهر حصارداری شده‌ای و با امنیت و ایمنی در آن نشسته‌ای و اقامت کرده‌ای،…
متن دوم