آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حساب تعبیر

حساب

حساب تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کس دیگری مشغول حساب هستی، تعبیرش این است که دچار سختی می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی دچار رنج و سختی و محنت و عذاب خواهی شد و همچنین کار زشتی انجام می‌دهی (همان‌طور که پیامبر (ص)…
متن دوم