آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حرم پادشاه

پادشاه – حرم پادشاه

حرم پادشاه ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در حرم پادشاه یا شخص بزرگی هستی، تعبیرش این است که از شر پادشاه ایمن خواهی بود و احتمالاًً از طرف پادشاه به تو چیزی برسد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به اهل آن حرم نیازمند…
متن دوم