آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حرف زدن “تو دماغی” تعبیر

زبان – حرف زدن “تو دماغی”

حرف زدن "تو دماغی" ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از بینی‌ و "تودماغی" حرف می‌زنی، تعبیرش این است که کامیابی و بهره‌مندی تو از بین می‌رود (دفع بلا و گرفتاری). حرف زدن "تو دماغی"
متن دوم