آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حج تعبیر

حج

حج ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به حج رفته‌ای، تعبیرش این است که به خواست خدا به حج مشرف می‌شوی، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه بدهکار هستی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر دچار بیم و ترس هستی، ایمنی پیدا می‌کنی،…
متن دوم