آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حجامت کردن

حجامت کردن

حجامت کردن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاهی» را حجامت می‌کنی، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و به خواسته‌ات می‌رسی.اگر ببینی شخص جوانی را حجامت می‌کنی، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.اگر ببینی شخص پیر و…
متن دوم