آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حجامت شدن

حجامت شدن

حجامت شدن بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر شخص حجامت کننده، نویسنده و کاتب و جراح است و بعضی دیگر گفته‌اند کار تو رو به راه می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دوستت تو را حجامت می‌کند، تعبیرش این است که امانتی را به تو…
متن دوم