آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حاکم تعبیر

حاکم

حاکم ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرمانروا و حاکم یا شخص بزرگی به تو مهر داده است، تعبیرش این است که امور مالی و اقتصادی خودش را به وسیله تو اداره می‌کند.اگر در خواب ببینی با حاکمِ محلی که در آن هستی درگیر شدی و بر او غلبه…
متن دوم