آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حالتهای یوگا

مقدمه ای بروضعیت های یوگا

مقدمه ای بروضعیت های یوگا پتانجلی در سوترا"وضعیت های یوگا"را,قرار گرفتن در وضعیت استوار و راحت معنی کرده است.بر حسب این تعریف آساناها برای بالا بردن توانایی بدن جهت نشستن در یک وضعیت ثابت و استواری,به مدت زیاد تمرین می شوند,ظرفیتی که…
متن دوم