آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حالتهای تفکری برای تمرکز فکر

حالتهای تفکری برای تمرکز فکر

حالتهای تفکری برای تمرکز فکر تعداد این حالت‌ها نیز بسیار زیاد است، ولی در اینجا فقط من به دو تا از آنها که از همه مفیدتر است اشاره می‌کنم، ارزش این دو حالت تفکری معادل ارزش نگاه کردن به نقطه سیاه است، ولی به علت وضع خاص نشستن، ایجاد تمرکز…
متن دوم