آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جوی آب تعبیر

جوی آب

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوی آب، وکیلی است که نزدیک و مقرب می‌شود، ‌‌‌‌‌و هر جا جوی آب ببینی تعبیرش وکیل آن ناحیه می‌باشد و جوی آب را با هر کیفیتی ببینی، به وکیل برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگ و با…
متن دوم