آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جوراب تعبیر

جوراب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوراب، زنی خدمتکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مال و اموال است، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال و اموال مرد می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی…
متن دوم