آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جواهر تعبیر

جواهر

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جواهر، زنی ثروتمند و زیبا می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جواهر عبارتند از: 1- مال و اموال 2- علم مشهور 3- فرزند معروف4- چیزی گرانبها 5- زنی زیبا 6- سخنی مفید 7- خیر و برکت 8- کاری نیک…
متن دوم