آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جوان شدن تعبیر

جوان شدن

جوان شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، تعبیرش این است که پست و فرومایه می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر شخص پیری در خواب ببیند که جوان شده است، یـعـنـی بزرگی و عزتش دچار کاهش و اشکال…
متن دوم