آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جنگ تعبیر

کافر – جنگ

جنگ تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مردم آن سرزمین به جنگ با دشمنان دین رفته‌اند، تعبیرش این است که آن مردم عزت و جاه و منزلت به دست می‌آورند و دشمن را به هلاکت و نابودی می‌رسانند، و یا اگر ببینی تو به جنگ با دشمنان دین رفته‌ای،…

جنگ

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دشمن غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که بر دشمن غلبه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر برعکس این حالت را ببینی، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با دشمن…
متن دوم