آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جنگ با دشمنان دین

جنگ با دشمنان دین

جنگ با دشمنان دین تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مردم آن سرزمین به جنگ با دشمنان دین رفته‌اند، تعبیرش این است که آن مردم عزت و جاه و منزلت به دست می‌آورند و دشمن را به هلاکت و نابودی می‌رسانند، و یا اگر ببینی تو به جنگ با دشمنان دین…
متن دوم