آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جنگ با حاکم تعبیر

جنگ با حاکم

جنگ با حاکم ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با حاکمِ محلی که در آن هستی درگیر شدی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که از آن حاکم به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی برای تو رنج و سختی و ضرر و زیان به…
متن دوم