آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جنس پا

پا – جنس پا

جنس پا ● آهن یا مس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پای تو آهنی یا مسی می‌باشد، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی…
متن دوم