آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جنب بودن تعبیر

جنب بودن

جنب بودن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، تعبیرش این است که در حرام دچار آشفتگی و سرگردانی می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی…
متن دوم