آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جنبه دوگانگی تمرکز فکر

جنبه دوگانگی تمرکز فکر

جنبه دوگانگی تمرکز فکر *       تمرکز فکر هم معالج است و هم بیماری­ زا. *       فکر خود را به هر نقطه از بدن متمرکز کنیم، در آن نقطه احساس درد خواهیم کرد. *       این دو دختر با متمرکز کردن فکر بر اعضای بدنشان ایجاد زخم کردند. *      …
متن دوم