آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جزع

جزع

جزع تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جزع داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی که حالش آشفته و پریشان است ازدواج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جزع سفید و روشن داری، یـعـنـی با زنی زیبا، عفیف و پاکدامن و امانت‌دار…
متن دوم