آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جدائی سر (یا بریدن گردن) تعبیر

سر – جدائی سر (یا بریدن گردن)

جدائی سر (یا بریدن گردن) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را گردن زده‌اند و سرَت جدا شده است، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی آزاد می‌شوی یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی یا اگر بدهکار هستی بدهی تو پرداخت می‌شود و به حج می‌روی یا…
متن دوم