آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جارچی تعبیر

جارچی

جارچی امروزه به شکل گذشته جارچی وجود ندارد و به جای آن مجری اخبار تلویزیون و... قرار گرفته، بنابراین شاید تعبیر زیر مربوط به مجری اخبار باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر درستکار باشی و در خواب ببینی که جارچی شده‌ای، طوریکه کلامت از روی علم و…
متن دوم