آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تیر و کمان تعبیر

تیر و کمان

تیر و کمان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمان نو و تمیزی داری، تعبیرش این است که اعمال خوب و نیک انجام می‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنَى _ او رسول را آنقدر بالا برد بیش از دو کمان و یا…
متن دوم