آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تیر تعبیر

تیر

تیر حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب تیر، مرد راستگویی است که خیر او به دیگران می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند: تعبیرش غیبت است (تعبیرهای مختلف).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی به طرف تو تیر انداخته است،…
متن دوم