آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تیرگی و پوشیدگی آفتاب تعبیر

تیرگی و پوشیدگی آفتاب (کسوف و …)

تیرگی و پوشیدگی آفتاب (کسوف و ...) امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در جائی آفتاب سیاه گشته و خورشید گرفتگی شده است، تعبیرش این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ابر یا…
متن دوم