آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تکبیر کردن

تکبیر کردن

تکبیر کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تکبیر می‌گویی، تعبیرش این است که از شر دشمنانت ایمنی پیدا می‌کنی و درِ خیر و منفعت بروی تو باز می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تکبیر گفتن عبارتند از: 1- ایمنی از دشمن 2- رهایی از…
متن دوم