آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تورات تعبیر

تورات

تورات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تورات می‌خوانی، تعبیرش این است که از افراد بزرگ و با عظمت توان و قوت می‌گیری. اگر ببینی تورات را از رو خوانده‌ای (و نه از حفظ)، یـعـنـی با کسی دعوا و درگیری پیدا می‌کنی و سرانجام پیروز شده و به…
متن دوم