آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توبه کردن تعبیر

توبه کردن

توبه کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی توبه کرده‌ای، تعبیرش این است که از انجام همه گناهانت پشیمان می‌شوی و کارهای خوب و خداپسندانه انجام می‌دهی و از مادیات دست می‌کشی و به کارهای اخروی و معنوی رو می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند:…
متن دوم