آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توالت تعبیر

توالت

توالت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال خودت را خرج می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت، در جای مخصوص به این کار ادرار کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را برای…
متن دوم