آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تنور تعبیر

تنور

تنور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تنور ، رئیس و بزرگ و مردِ صاحب‌خانه می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش«کدبانو» است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تنوری در اختیار تو می‌باشد، تعبیرش درستی و رو به راه شدن سرپرستی…
متن دوم