آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین دهم چرخش تهیگاه

متن دوم