آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن,بخش دوم

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن,بخش دوم ۲-  از حال تعادل انداختن معمول مطابق دستور گذشته معمول را تحت تأثیر قرار داده و تلقین  می‌کنید: «وقتی که اعداد یک تا پنج را به ترتیب  شمارش کردم  در عدد پنج تعادل خود را از دست خواهید داد مثل …

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن,بخش سوم

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن,بخش سوم ۷-  خشک کردن دست و پای معمول بعد از تحت تأثیر قرار دادن معمول، می توانید تلقین کنید: «دستتان را افقی نگه دارید». خودتان پیش رفته با دست راست مطابق دستور پاس ها چند حرکت دست انجام بدهید و بگویید «…
متن دوم