آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات برای تقویت پاس دادن دستها

آموزش مانیه تیزم,تمرینات برای تقویت پاس دادن دستها

تمرینات برای تقویت پاس دادن دستها   باز تذکر داده می‌شود تمام انواع و اقسام حرکات دست باید توأم با تلقین به نفس و تحمیل اراده صورت گیرد تا نتیجه مثبت از عملیات خود بگیرید. برای انجام  حرکات دست احتیاج  به تمریناتی داریم که در مباحث گذشته…
متن دوم