آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تلقین هیپنوتیزمی برای آتیه

بیدار کردن معمول از خواب هیپنوتیزمی

بیدار کردن معمول از خواب هیپنوتیزمی سوژه را در نخستین جلسه نمی‌توان بیش از نیم ساعت در خواب مصنوعی نگه داشت. مگر پس از چندین جلسه و انجام عملیات متعدد که تا چندین ساعت می‌توان مدت خواب را ادامه داد. معمولی که به خواب رفت پس از پایان عملیات…

تلقین هیپنوتیزمی برای آتیه

تلقین هیپنوتیزمی برای آتیه هیپنوتیزم و تلقین در اعصاب شخص مریض یا به طور کلی معمول تأثیرات عمیق و مخصوصی دارد. بعضی از بیماری‌ها را می‌توان بدین وسیله معالجه کرد. در تربیت کودکان و ترک عادات بد از بزرگتران از این دانش استفاده‌های بزرگی به…
متن دوم