آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تغییر چهره

چهره – تغییر چهره

تغییر چهره امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی چهره‌ات عوض شده و تغییر کرده است، تعبیرش این است که از خداوند روگردان می‌شوی و سخن دروغ خواهی گفت. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهرۀ تو تغییر کرده ولی دوباره به صورت اول خودش برگشته…
متن دوم