آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تغییر جای کرات در آسمان

تغییر جای کرات در آسمان,ماهیت هیپنوتیزم

شما خواننده عزیز: ممکن است از خود سئوال کنید، که  این مطالب چگونه و از روی چه حسابی چنین پیشگویی می شود؟ و این مطالب چگونه به مغزش خطور کرده است در جواب می­گویم که این پیش­بینی­ها فقط خیال و الهامی هستند که در نتیجه مطالعه و تفکر در تنهایی…
متن دوم