آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تغییر تصویر و مجسمه تعبیر

تغییر تصویر و مجسمه

تغییر تصویر و مجسمه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو به شکل دیگری است، تعبیرش این است که حال و روزت تغییر می‌کند و به شکل و صورتی که در خواب دیده‌ای درمی‌آید، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی شکل تصویر یا…
متن دوم