آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعیر خواب زاغ

کلاغ

کلاغ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاغ، مردی «فاسق» و بدقول و پیمان‌شکن می‌باشد.اگر در خواب ببینی کلاغ داری، تعبیرش این است که با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کلاغ می‌خوری، یـعـنـی از…
متن دوم